1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

NAZIV ORGANA   Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje

Skrajšano ime: Zgornjesavinjski ZD Nazarje

Sedež: Zadrečka cesta 14 , 3331 Nazarje
Direktor: Božena HERZOG uni. dipl. ekon.
Telefon: 03/ 839 24 83
Fax: 03/ 839 24 80
E-pošta: info@zszd.si
ID št. za DDV: SI 43345654
Matična številka: 5206642
TRR: SI56 0110 0600 8350 268
Registrska številka zavezanca pri ZZZS: 5035033819

ODGOVORNA URADNA OSEBA: Božena HERZOG uni. dipl. ekon.

DATUM PRVE OBJAVE KATALOGA: Junij 2007

DATUM ZADNJE SPREMEMBE: 15.1.2022

KATALOG JE DOSTOPEN NA SPLETNEM NASLOVU  https://www.zd-mozirje.si

Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju pod reg.štev. 1/03873/00

Sektorska pripadnost (SKIS): S.13133

DRUGE OBLIKE KATALOGA

Poleg elektronske različice, ki je dostopna na zgornjem spletnem naslovu, je dostopen v ZP Nazarje  v upravi  tudi različica v tiskani obliki.

Dostop: v tajništvu vsak delavnik

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

ORGANOGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI  ORGANA

Predstavitev:

Javni zavod Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje je bil ustanovljen 1999 (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin št. 8/99) – pdf dokument

Dejavnost ZD je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. ZD je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi,

Zdravstveni dom opravlja naslednjo dejavnost:

 • osnovno zdravstveno dejavnost v skladu s 7. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur.l.RS št. 9/92, 8/96, 90/99)
 • specialistično ambulantno dejavnost v skladu s 7. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti;
 • druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom.

V tem členu našteta dejavnost se lahko izvaja v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo v skladu z njihovo koncesijsko pogodbo in pogodbo o sodelovanju z javnim zavodom ZD.

ZD registrira naslednjo dejavnost  v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti:

N 86.210  Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

N 86.220  Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

N 86.230 Zobozdravstvena dejavnost

N 86.909 Druge dejavnosti za zdravje

M 69.200 Računovodske storitve

 

Za izvajanje zdravstvene  dejavnosti se v ZD oblikujejo naslednje organizacijske enote:

ZP MOZIRJE
OE Nujna medicinska pomoč
Vodja: Leon LOČIČNIK
Telefon: 03/837-08-00
E- pošta: leon.locicnik@zd-mozirje.si
 OE Reševalna služba
Vodja: Leon LOČIČNIK
Telefon: 03/837-08-00
E- pošta: leon.locicnik@zd-mozirje.si
OE Patronažna služba
Vodja: Staša ROJTEN
Telefon: 03/837-08-11
E- pošta: patronaza.mozirje@zd-mozirje.si/  stasa.rojten@zd-mozirje.si/
OE Zobozdravstvo odraslih in mladine
Vodja: Mojca GRUŠOVNIK  dr.stom.
Telefon: 03/5832-175
E- pošta: zobna.ljubno@zd-mozirje.si/  mojca.grusovnik@zd-mozirje.si/
OE Ortodontija
Vodja: Helena PUNGERŠEK, dr.dent.med.,spec.čeljustne in zobne ortopedije
Telefon: 03/5832-175
E- pošta: zobna.mozirje@zd-mozirje.si/
OE Vzdrželavec
Vodja: Stanislav VERBUČ
Telefon: 041/741-133
E- pošta:
ZP NAZARJE
OE Splošna ambulanta 1
Vodja: Bojan LESKOVŠEK, dr.med.spec.internist spec.urgent.medicine
Telefon: 03/839-24-40
E- pošta: bojan.leskovsek@zd-mozirje.si/
OE Splošna ambulanta 2
Vodja:
Telefon: 03/839-24-35
E- pošta:
OE Splošna ambulanta 3
Vodja:
Telefon: 03/839-24-37
E- pošta:
OE Splošna ambulanta 5
Vodja:
Telefon: 03/839-24-82
E- pošta:
OE Fizioterapija
Vodja: Branka KRAMER    
Telefon: 03/839-24-39
E- pošta: Fizioterapija@zd-mozirje.si/
OE Laboratorij
Vodja: Darja GRUBELNIK
Telefon: 03/839-24-43
E- pošta: Laboratorij@zd-mozirje.si/
OE Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja in delavnice
Vodja: /
Telefon: 03/839-24-45
E- pošta: zdravstvena.vzgoja@zd-mozirje.si/
OE AOP
Vodja:  /
Telefon: 03/839-24-33
E- pošta: zszd.mozirje@siol.net
OE RAČUNOVODSTVO
Vodja: Mojca SEVČNIKAR
Telefon: 03/839-24-33
E- pošta: info@zd-mozirje.si
ZP LJUBNO
OE Zobozdravstvo odraslih in mladine
Vodja: Mojca GRUŠOVNIK  dr.stom.
Telefon: 03/5841-810
E- pošta: zobna.ljubno@zd-mozirje.si/
ZP LUČE
OE Splošna ambulanta
Vodja: Andreja PODLESNIK-MOLIČNIK dr.med.special.družinske medic.
Telefon: 03/838-41-33
E- pošta: andreja.podlesnik.molicnik@zd-mozirje.si/”>andreja.podlesnik@zd-mozirje.si/

 

2.a Organogram  www.zd-mozirje.si (pdf) 

 
3. KONTAKTNI PODATKI OSEBE PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

Pristojna oseba: Darja ES, dipl.m.s.  darja.es@zd-mozirje.si/
Telefon: 03/ 839-24-30
Fax: 03/ 839-24-80
Naslov: Zadrečka 14, 3331 Nazarje
E-naslov: info@zd-mozirje.si/

Vodja splošnih ambulant

tel:
E- naslov:

4. SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA (preko državnega oz. lokalnega registra predpisov)

DRŽAVNI PREDPISI:

PREDPISI EU:

 

DRUGE POVEZAVE:

 • § INFORS (številne baze podatkov v Sloveniji)

http://www.justinfo.si/infors.htm

 • § WCJLN World Criminal Justice Library network, Washington

andromeda.rutgers.edu/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>http://andromeda.rutgers.edu

 • § NCJRS National Criminal Justice Reference Service, Rockwille

http://www.ncjrs.gov

 • § Springer Journals, Amsterdam

http://www.springerlink.com

 • § HEUNI, Helsinki (Evropski inštitut za preprečevanje kriminalitete in nadzor)

http://www.heuni.fi

 

5. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH

Finančni načrt 2019
Letno poročilo 2018

Finančni načrt 2018

Letno poročilo 2017

Finančni načrt 2017

Letno poročilo 2016

Finančni načrt 2016

 

ostali dokumenti za leto 2016

ostali dokumenti za leto 2015

ostali dokumenti za leto 2014

ostali dokumenti za leto 2013

6. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje ne vodi nobenih upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov.

 

6.a SEZNAM SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

Zavod vodi katalog zbrik osebnih podatkov, ki je objavljen na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca.

6.b SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

Ime zbirke: Zdravstveni informacijski sistem

Namen zbirke je administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi ter zagotavljanje podatkov za zunanje institucije.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

Ime zbirke: Poslovni informacijski sistem

Namen zbirke je spremljanje materialnega in finančno-računovodskega poslovanje zdravstvenega doma, evidence osnovnih sredstev in upravljanje s kadri in dokumenti.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

Ime zbirke: Laboratorijski informacijski sistem

Namen zbirke je spremljanje izvidov laboratorijskih preiskav.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

 

7. NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OZIROMA POSAMEZNIH DOKUMENTOV

Interni splošni akti Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Mozirje

Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda

Odlok o ustanovitvi skupnega organa ustanoviteljic

Statut

Drugi splošni akti zavoda

 

8. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Dostop do informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki ga določajo:
· Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Uradni list RS, št. 24/03 Spremembe: Uradni list RS, št. 61/05, 96/05-UPB1, 109/05-ZDavP-1B, 113/05-ZInfP, 28/06-UPB2, 117/06-ZDavP-2)
· Uredba o posredovanju in ponovni rabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05 Spremembe uradni list, št. 119/07, 95/11)

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam  v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. (4. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 24/03).

NEPOSREDEN DOSTOP – OSEBNO V PROSTORIH  ZGORNJESAVINJSKI ZD MOZIRJE
Do informacij javnega značaja lahko dostopate, če se osebno zglasite na upravi ZP Nazarje vsak delovni dan. Informacije so vam na voljo, ne da bi jih izrecno zahtevali od  zaposlenih.

PO ELEKTRONSKI POTI

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi na internetu in sicer na spletnih straneh ZD z naslovom  https://www.zd-mozirje.si.   Uporabniki do portala lahko dostopajo z običajnimi brskalniki, informacije na portalu pa se nahajajo na običajnih oblikah zapisa.

DOSTOP NA PODLAGI POSEBNE ZAHTEVE

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih ZD ali na svetovnem spletu vam bodo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih ZD, preko telefona, po pošti ali po elektronski poti.

Na podlagi vaše zahteve je ZD dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje – če to lahko stori brez kakršnegakoli predelovanja informacij, ki jih ima. Dostop do informacije lahko zavrne, če gre za izjemo, ki jo opredeljuje 6. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (tajni podatek, poslovna skrivnost; osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov; podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka; podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka, katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka; podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oz. dejavnostjo ZD in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oz. dejavnosti  ZD in drugi. V navedenih primerih lahko ZD pod določenimi pogoji prosilcu omogoči delni dostop. Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bodo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bodo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis (odvisno od vaše zahteve).

PREKO TELEFONA

Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate tudi preko telefona direktorice Darje ES, dipl. m.s. – tel. št. 03 839-24 41 od 14.00- 15.00. Če boste zahtevo podali telefonsko, morate izrecno povedati, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Zahteva je takse prosta in proti negativni odločitvi ni mogoča pritožba.

PO ELEKTRONSKI POTI

Zahteva se lahko poda elektronsko na uradni elektronski naslov ZD: info@zd-mozirje.si/   pri čemer se taka zahteva lahko poda kot pisna zahteva ali kot enakovredna ustni zahtevi.

 • 1. Elektronska zahteva, enaka ustni zahtevi:

Zahtevo lahko podate elektronsko na uradni elektronski naslov ZD. V kolikor vaše elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ne navedete, da želite, da se zahteva obravnava kot pisna zahteva, bo ZD obravnaval vašo zahtevo kot ustno zahtevo. Pravice prosilca in obveznosti ZD, v primeru da zahtevo podate na takšen način so enake, kot če bi jo podali ustno v prostorih ZD ali preko telefona.

DELNI DOSTOP

Če boste zahtevali vpogled v dokument ali njegov del, ki vsebuje informacije iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (izjeme) vam bodo vseeno poizkusili ugoditi in vam omogočiti vsaj delni vpogled. Pripravili vam bodo kopijo dokumenta, pri čemer bodo tiste del, do katerih vam v skladu z zakonsko določenimi izjemami ne smejo dovoliti dostopa, izločili iz dokumenta tako, da jih bodo prečrtali, fizično odstranili, trajno prekrili ali drugače naredili nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki. V kolikor gre za dokument v elektronski obliki pa bodo informacije zbrisali, kodirali, blokirali, omejili ali drugače napravili nedostopne.

STROŠKOVNIK

Za posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki, se zaračunajo le materialni stroški posredovanja v skladu z  Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l.RS št. 76/05).

Povezava za ogled stroškovnika (pdf)

9. NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja so:

 • seznam zdravnikov, ki jih zavarovanci lahko izberejo v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja,
 • ordinacijski čas izvajalcev zdravstvenih storitev,
 • čakalne dobe.

Odgovorna oseba:
Darja ES, d.m.s.

Spoštovani pacienti!

V kolikor ste bili v stiku z osebo, ki ima potrjeno okužbo s koronavirusom in imate povišano telesno temperaturo z znaki okužbe dihal (kašelj in/ali težko dihanje) oziroma sumite, da bi lahko bili okuženi s koronavirusom, NE ZAPUŠČAJTE VAŠEGA DOMA IN OD DOMA POKLIČITE VAŠEGA OSEBNEGA ZDRAVNIKA. ČE STE SLUČAJNO PRED ZDRAVSTVENIM DOMOM, PRED VSTOPOM V OBJEKT OBVEZNO POKLIČITE OSEBNEGA ZDRAVNIKA IN POČAKAJTE NA NADALJNJA NAVODILA ZDRAVSTVENEGA OSEBJA. ZA PREVOZ UPORABLJATE IZKLJUČNO OSEBNI AVTOMOBIL IN NE JAVNIH PREVOZNIH SREDSTEV.

 

V zdravstveni dom lahko vstopajo samo predhodno naročeni pacienti.  NE VSTOPAJTE v objekt, če niste dogovorjeni.

Z upoštevanjem navodil boste pripomogli k preprečitvi širjenja okužbe na ostale paciente in zdravstveno osebje v objektu.
Hvala za upoštevanje navodila.

ZGORNJESAVINJSKI ZD NAZARJE

Na spodnji povezavi boste našli pogosta vprašanja in odgovore glede novega virusa: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-pogosta-vprasanja-in-odgovori

Objavljamo tudi priporočila za potnike: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/koronavirus_nasveti-za-potnike.pdf

 

 

 

Ko pristopimo k negibni osebi, najprej poskrbimo za svojo varnost (elektr. napetost, kislina, ogenj, voda …), nato ocenimo zavest. To naredimo tako, da osebo nežno potresemo. Če se oseba ne odziva, kličemo »NA POMOČ!!« Na telefonski številki 112 povemo, kaj se je zgodilo, natančno mesto dogodka (naslov, nadstropje), kakšno je stanje življenjskih funkcij (zavest, dihanje, pulz). Če osebo poznamo, povemo njeno ime in priimek, telefonsko številko, na kateri smo dosegljivi, in kdo smo.

Osebo položimo na tla in ji sprostimo dihaino pot. Položimo dlan na čelo ob rob lasišča in s pritiskom nežno zvrnemo glavo nazaj. S konicama dveh prstov dvignemo spodnjo čeljust s pritiskom na kost pod vrhom brade (če ne sumimo, da je poškodovana vratna hrbtenica – padec iz višine, udarec s predmetom …) in pogledamo v usta (tujek – hrana, predmet …). Ob odprti dihalni poti ocenimo dihanje (glej, poslušaj, čuti). To naj traja največ 10 sekund.

Ali bolnik diha normalno?

 • glej dvigovanje prsnega koša
 • poslušaj dihanje ob ustih
 • čuti dihanje na svojem licu

Zdravstveni delavci istočasno tipamo pulz (10 sekund), laiki pa po  novih smernicah ne tipajo pulza. Če oseba ne kaže znakov življenja, začnemo z masažo srca. 30 kompresij oziroma stisov (na sredini) prsnega koša oziroma prsnice, sledita 2 vpiha (na usta damo čisti robec ali gazo), in to ponavljamo do prihoda reševalne ekipe.

Kaj naredi reševalna ekipa in katere pripomočke uporablja? S pripomočki (defibrilator, tubus, dihalni balon, zdravila …)

Ob vsaki nesreči je klic na številko 112 prav gotovo prvi korak laika pri nudenju prve pomoči. Žal je tako, da večina ljudi ni prepričanih v svoje znanje in sposobnosti, ko bi morali nudit prvo pomoč prijatelju, sosedu, svojecu, torej vsem, ki to dejansko potrebujejo.

Srčni zastoj je vodilni vzrok smrti v svetu, zato je eden pomembnih postopkov pri oživljanju zunanja masaža srca, ki ima nalogo ohranjanja minimalnega pretoka krvi in oskrbe s kisikom skozi življenjsko pomembne organe, predvsem možgane.

Življenje je kratko,
pridobivanje izkušenj dolgotrajno,
ugodna priložnost redka,
izkušnja varljiva,

odločitev pa težka.

Hipokrat