Statut ZSZD Odlok o ustanovitvi ZSZD Poslovnik Sveta javnega zavoda ZSZD  Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

ČLANI SVETA ZAVODA (MANDAT 2018-2022)

ZAPISNIK 1. SEJE   ZAPISNIK 2.SEJE ZAPISNIK 3.SEJE ZAPISNIK 1. IZREDNE SEJE

 Sanacijski program

Finančni načrt 2016

Letno poročilo 2016

Finančni načrt 2017

Letno poročilo 2017

Finančni načrt 2018

Letno poročilo 2018

Finančni načrt 2019