PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O DOLOČITVI DELOVNIH MEST

Statut ZSZD

Odlok o ustanovitvi ZSZD

Poslovnik Sveta javnega zavoda ZSZD

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

ČLANI SVETA ZAVODA (MANDATI 2008-2022)

ZAPISNIK 1. SEJE   ZAPISNIK 2.SEJE ZAPISNIK 3.SEJE ZAPISNIK 1. IZREDNE SEJE

 Sanacijski program

Finančni načrt 2016

Letno poročilo 2016

Finančni načrt 2017

Letno poročilo 2017

Finančni načrt 2018

Letno poročilo 2018

Finančni načrt 2019